ALGEMENE VOORWAARDEN

RV Infra BV, kantoorhoudende te 6333 AP Schimmert (Nederland), De Steeg 6, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 66922356, hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. RV Infra BV, hierna RV Infra: De ondernemer die bedrijfsmatig bestrating en grond- sloopwerkzaamheden uitvoert bij particulieren, ondernemingen en overheid.
 2. Werkzaamheden:
  2.1 Het voorbereiden en uitvoeren ten aanzien van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen, grondwerkzaamheden, sloopwerkzaamheden, wegenbouw en rioleringswerkzaamheden.
  2.2 Het leveren van materialen in verband met de in artikel 2.1 genoemde werkzaamheden.
  2.3 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen voor de in artikel 1 en 2.1 genoemde werkzaamheden.
 3. Aanbieding: Iedere offerte van RV Infra betreffende het leveren van zijn diensten.
 4. Overeenkomst: Ieder contract dan wel opdracht welk tussen opdrachtgever en RV Infra tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het contract, niet zijnde een aanbieding.
 5. Diensten: Alle dienstverlening die het onderwerp is van een overeenkomst tussen opdrachtgever en RV Infra.
 6. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden.
 7. Opdrachtgever/wederpartij: Degene die met RV Infra een overeenkomst is aangegaan dan wel degene die een aanbieding in de zin van lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.
 8. Opdracht: Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 en 2 van de opdrachtgever aan RV Infra.
 9. Materialen:
  9.1 Levende materialen: goederen waarvoor verzorging en onderhoud noodzakelijk is ter overleving, om tot groei en/of tot ontwikkeling te komen.
  9.2 Dode materialen: alle overige materialen, waaronder producten die binnen de opdracht/het vakgebied van RV Infra vallen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door RV Infra, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RV Infra waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken door RV Infra.
 3. Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.
 4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RV Infra en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.
 8. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van RV Infra.

Artikel 3. Aanbieding

 1. Alle door RV Infra uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Alle door RV Infra uitgebrachte aanbiedingen dan wel offertes gelden gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding dan wel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. RV Infra kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van RV Infra ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Alle bij de offerte behorende bijlagen blijven eigendom van RV Infra en dienen op haar eerste verzoek te worden geretourneerd. Behoudens haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming zal de opdrachtgever een door RV Infra verstrekte offerte niet aan derden ter inzage geven of ter beschikking stellen en mag deze evenmin worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gemaakt.
 6. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is RV Infra daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RV Infra dit anders aangeeft. Ook eventuele later gemaakte afspraken of aanvullende afspraken zijn slechts bindend indien RV Infra hier schriftelijke bevestiging toe heeft gegeven.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht RV Infra niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 9. In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd:
  • naam van de opdrachtgever;
  • datum van de overeenkomst/offerte;
  • omschrijving van de opdracht;
  • overeengekomen prijs;
  • het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;
  • eventuele bijzondere voorwaarden;
  • termijnen en wijzen van betaling.
 10. De opdrachtgever heeft de plicht om RV Infra volledig en juist te informeren over de uit te voeren werkzaamheden en geeft RV Infra de gelegenheid om voldoende informatie in te winnen ten aanzien van de werkzaamheden. RV Infra stelt op basis van deze informatie een offerte op. Indien nadien blijkt dat RV Infra is uitgegaan van onjuiste dan wel onvolledige informatie, zijn de gevolgen hiervan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 11. De overeenkomst tussen opdrachtgever en RV Infra komt enkel tot stand na schriftelijke bevestiging van RV Infra. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke acceptatie wordt betwist, zijn opdrachtgever en RV Infra aan de overeenkomst gebonden.
 12. Afspraken of overeenkomsten met niet beslissingsbevoegde medewerkers van RV Infra, binden RV Infra niet. Als beslissingsonbevoegde medewerkers gelden alle medewerkers die geen procuratie hebben, zoals onder meer blijkt uit het handelsregister.
 13. RV Infra behartigt te allen tijde alle belangen van de derden waarvan zij gebruikt maakt bij de uitvoering van haar bedrijfswerkzaamheden. Opdrachtgevers van RV Infra mogen niet rechtstreeks contact opnemen met deze derden. Opdrachtgevers mogen evenmin, tenzij RV Infra schriftelijk hiertoe voorafgaand toestemming heeft verleend, deze partijen enige overeenkomsten laten tekenen. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarden toch rechtstreeks worden aangegaan, zonder medeweten van RV Infra zijn niet bindend.
 14. RV Infra is op geen enkele wijze gebonden aan hetgeen is vermeld in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen en tekeningen. De daarin vermelde gegevens binden RV Infra niet, tenzij zij dit schriftelijk bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, waaronder onder andere in- en uitvoerrechten, belastingen en andere (internationale)heffingen. Eventuele extra kosten zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De in de aanbiedingen of offertes van RV Infra weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. De prijzen zoals RV Infra deze in haar brochures dan wel op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of meerdere van deze factoren wijzigen, is RV Infra gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Alle offertes en aanbiedingen van RV Infra zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan RV Infra is verstrekt, waarbij de opdrachtgever ervoor instaat dat daarbij alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht correct aan RV Infra wordt verstrekt.
 4. Kosten van eventueel aangeschafte goederen of geleverde diensten worden rechtstreeks aan opdrachtgever doorberekend. Ook kosten die derden na aanvang van de opdracht bij RV Infra indienen in het kader van de opdracht zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 5. Meer- en minderwerk wordt zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd, na wederzijdse schriftelijke accordering.

Artikel 5. Totstandkoming, levering en wijziging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen RV Infra en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. RV Infra heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien door RV Infra dan wel door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten van deze medewerkers.
 4. De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de schriftelijke opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondertekende opdrachtbevestiging door RV Infra retour is ontvangen.
 5. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen door RV Infra wordt de opdracht niettemin geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat RV Infra op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.
 6. De overeenkomst komt in plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.
 7. RV Infra is gerechtigd om, indien noodzakelijk, de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. RV Infra zal de wederpartij hierover voorafgaand informeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan RV Infra de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan dan wel een nieuwe overeenkomst opstellen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. RV Infra zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan RV Infra een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.
 10. Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is RV Infra gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de vernieuwde voorwaarden, waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering/levering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van RV Infra en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen.
 11. Indien tussen partijen een bepaalde termijn is overeengekomen zal RV Infra deze termijn steeds zoveel mogelijk in acht nemen, doch dit is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de wederpartij RV Infra derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. RV Infra dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 12. RV Infra kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming RV Infra kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en na een ingebrekestelling, enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim voortvloeit.
 13. Indien RV Infra gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan RV Infra. Dit geldt eveneens voor de eventuele terbeschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever aan RV Infra die bij de werkzaamheden van RV Infra betrokken zullen zijn.
 14. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, medewerking en/of werkruimte niet tijdig aan RV Infra worden verstrekt, zal RV Infra daarvan melding doen aan de opdrachtgever en heeft RV Infra het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 15. De door RV Infra aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anderszins zijn overeengekomen. RV Infra zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 16. In geval dat RV Infra ten gevolge van weersomstandigheden niet op de overeengekomen termijn haar diensten kan leveren, zal deze termijn worden opgeschoven naar een nieuwe termijn. Opdrachtgever kan na beëindiging van de weersomstandigheden een nieuwe termijn aandragen bij RV Infra.
 17. Bezwaren tegen de inhoud van een opdrachtbevestiging of opdrachtaanpassing/meerwerk dienen schriftelijk aan RV Infra kenbaar gemaakt te worden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Indien de opdrachtgever nalaat om zijn bezwaren voor deze termijn in te dienen, wordt de juistheid van de schriftelijke bevestiging geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaardt.
 18. De levering van de overeengekomen diensten vangt aan op de in de offerte genoemde dan wel in de schriftelijke opdrachtbevestiging genoemde termijn.
 19. De door RV Infra genoemde levertijden dan wel termijnen zijn nooit fatale data.
 20. Het uitvoeren van de diensten zal plaatsvinden ter locatie van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst tot opdracht. De wederpartij is verplicht eventueel te leveren zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering dan wel uitvoering, is RV Infra gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
 21. In geval van het lossen van goederen, worden de zaken geacht door RV Infra te zijn geleverd en door opdrachtgever te zijn aanvaard: bij levering af magazijn, zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen, bij franco levering, zodra de zaken zijn aangevoerd en gelost.
 22. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de vervoermiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, kunnen bereiken, alsmede dat er voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is. Opdrachtgever en RV Infra dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat RV Infra haar verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft opdrachtgever hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor diens rekening. Wachttijden etc. kunnen aan de opdrachtgever apart in rekening worden gebracht. RV Infra is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor herstelwerkzaamheden ten gevolge verzakkingen dan wel herstelwerkzaamheden aan bestratingen, asfalt dan wel andersoortige toegangswegen.
 23. RV Infra staat in voor de voor de echtheid van de door haar geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte en de overeenkomst. RV Infra zal zorgvuldig toezien op de kwalitatief goede samenstelling van de te leveren materialen, een en ander met in achtneming van wettelijke bepalingen en afgestemd op de voor RV Infra bekende bestemming dan wel het gebruiksdoel van de materialen.
 24. Onder oplevering van het werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als geheel opgeleverd beschouwd wanneer RV Infra schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte ook als opgeleverd zal worden beschouwd.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling van de facturen van RV Infra dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door RV Infra. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op RV Infra te verrekenen met de door RV Infra in rekening gebrachte bedragen.
 2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 3. RV Infra is te allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van aanbetaling, waarborg of bankgarantie te bedingen ten aanzien van zijn vordering, waarbij voornoemde zekerheidsstellingen niet limitatief zijn. Indien RV Infra goederen voor de opdrachtgever dient op te slaan, welke zij op afroep dient te leveren, dan heeft RV Infra het recht om minimaal 30% van de totale aanneemsom als zekerheid in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 4. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door RV Infra aangewezen bankrekening. RV Infra heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door RV Infra, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door RV Infra is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is RV Infra bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor RV Infra voortvloeiende schade.
 5. Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna de opdrachtgever 1 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend:
  • over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40, –
  • over de volgende Euro 2.500,- 10%
  • over de volgende Euro 5.000,- 5%
  • over de volgende Euro 190.000,- 1%
  • over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van €6.775, –
 6. Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van RV Infra, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door RV Infra rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van RV Infra om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.
 7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen acht dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan RV Infra kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten ter zake verloren.
 9. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is RV Infra gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.
 10. RV Infra kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. RV Infra kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 11. Indien RV Infra en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat (deel)betalingen van de diensten uiterlijk vòòr of op de overeengekomen termijn van uitvoering zal plaatsvinden, kan deze betalingsverplichting door geen enkele reden worden opgeschort door de opdrachtgever.
 12. Het indienen door opdrachtgever van een klacht, ontslaat opdrachtgever niet van zijn (betalings-) verplichtingen ten opzichte van RV Infra.
 13. Opdrachtgever mag pas eventuele publicatie van Intellectueel eigendomsrecht beschermd materiaal uit handen van RV Infra geven nadat de overeengekomen vergoedingen aan RV Infra zijn voldaan.
 14. Eventueel door RV Infra gegeven kortingen hebben uitsluitend en alleen betrekking op de nettoprijs en gelden alleen voor de betreffende opdracht.
 15. Aan personen in dienst van RV Infra welke daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst

 1. RV Infra is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
  • De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst RV Infra ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomt verzocht is om zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van RV Infra kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen;
  • Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van RV Infra kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RV Infra op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien RV Infra de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij onverminderd haar aanspraken welke voortvloeien uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien RV Infra tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.
 4. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is RV Infra gerechtigd tot verkrijging van vergoeding van schade en onkosten, waaronder inbegrepen directe en indirecte kosten.
 5. De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.
 6. In het geval van verzuim van de wederpartij is RV Infra gerechtigd, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan RV Infra verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.
 7. In geval van wanprestatie door de wederpartij, is deze jegens RV Infra verplicht tot verlening van een schadevergoeding of schadeloosstelling.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het RV Infra vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van RV Infra op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen alle kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Annuleringen van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk (per brief) te geschieden. Indien de opdrachtgever langer dan 20 dagen voor de uitvoerdatum annuleert zal RV Infra 30% van de totale factuur in rekening brengen. Bij annulering tussen 20 en 8 dagen voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever verplicht 50% van het totaal verschuldigde bedrag te betalen, zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding indien de in werkelijkheid door RV Infra geleden schade hoger is. Bij een annulering korter dan en gelijk aan 7 dagen voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever verplicht het volledige bedrag van het totaal verschuldigde bedrag te betalen.
 10. In geval van een gedeeltelijke annulering, blijft de rest van de offerte dan wel overeenkomst van kracht.

Artikel 8. Overmacht

 1. RV Infra is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, doch niet limitatief: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van RV Infra zijn ontstaan zoals o.a. pandemieën, virussen, weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf, stakingen, oorlog, vertragingen in het transport en vertraagde of foutieve levering van zaken, materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van RV Infra.
 3. RV Infra is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan RV Infra de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien RV Infra bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. In geval dat RV Infra om reden van weersinvloeden haar werkzaamheden dan wel leveringen niet op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een fatale termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van weersomstandigheden niet kan worden behaald, is er door de opdrachtgever geen enkele vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk ten aanzien van RV Infra.
 6. In geval dat RV Infra om reden van onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) weggestopt puin, zware wortels, zware boomstronken of leidingen haar werkzaamheden dan wel leveringen niet (op de overeengekomen termijn) kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een fatale termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van bovengenoemde omstandigheden niet kan worden behaald, is er door de opdrachtgever geen enkele vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk ten aanzien van RV Infra. RV Infra is in dat geval gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden waarbij reeds gemaakte kosten gefactureerd kunnen worden aan opdrachtgever, dan wel om een meerprijs in rekening te brengen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. RV Infra is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RV Infra.
 2. RV Infra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat RV Infra is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of gegevens.
 3. De totale aansprakelijkheid van RV Infra zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door RV Infra aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakings verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van RV Infra is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. RV Infra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. RV Infra is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RV Infra of haar leidinggevenden.
 8. De wederpartij vrijwaart RV Infra voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan RV Infra toerekenbaar is.
 9. Indien RV Infra door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden RV Infra zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van hem verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van passende maatregelen, is RV Infra zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RV Infra daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 10. RV Infra is ten aanzien van in opdracht van haar door derden verrichte werkzaamheden op gelijke wijze aansprakelijk als voor werkzaamheden door haar eigen werknemers verricht, tenzij de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van de derde.
 11. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen dan wel vereisten. De opdrachtgever vrijwaart RV Infra voor iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien hiervan. Indien partijen reeds een overeenkomst hebben gesloten en er onverhoopt geen geldige vergunningen dan wel goedkeuringen zijn verkregen door de opdrachtgever, zullen alle ontstane kosten door RV Infra alsook schadevergoedingen op de opdrachtgever verhaald worden.
 12. Schadeclaims dienen binnen drie maanden na het ontstaan van de schade bij RV Infra schriftelijk te zijn gemeld op straffe van verval.
 13. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens RV Infra gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van RV Infra die daardoor direct of indirect is ontstaan.
 14. Na volbrenging van de opdracht komt het geleverde volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 15. In geval van diefstal, vermissing, verlies of beschadiging ten aanzien van de in het kader van de opdracht te gebruiken dan wel geleverde zaken van RV Infra, zal de opdrachtgever RV Infra hiervan onverwijld in kennis stellen en de schade welke hierdoor ontstaat volledig vergoeden, ongeacht de schade oorzaak.
 16. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt het transport van de goederen welke voor de opdracht noodzakelijk zijn, op rekening en risico van de opdrachtgever.
 17. Zaken van de opdrachtgever die bestemd zijn om te worden gebruik bij de uitvoering van de opdracht, dienen door de opdrachtgever tijdig op het adres van RV Infra dan wel de plaats waar de opdracht door RV Infra moet worden volbracht, te worden geleverd. Bij onjuiste, niet dan wel niet tijdige levering van deze zaken is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit aan de kant van RV Infra, ongeacht de oorzaak ervan.
 18. Als aflevering geldt het opleveren van de diensten door RV Infra, ook indien de opdrachtgever de werkzaamheden niet heeft goedgekeurd. Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, geldt als bewijs dat de opdrachtgever de goederen in goede staat heeft ontvangen. Indien de goederen welke door of vanwege RV Infra zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingen aan de goederen bemerkt, dan dient hij RV Infra hiervan terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur na levering, schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien deze termijn is verstreken, zullen geen reclamaties meer door RV Infra worden aanvaardt.
 19. RV Infra bepaald de wijze van transport van de goederen, doch de uitvoering van het transport is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan specifieke aanwijzingen geven ten aanzien tot de wijze van transport.
 20. RV Infra is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor schade welke is toegebracht aan de opdrachtgever dan wel aan derden ten tijde dan wel ten gevolge van de aflevering van de producten.
 21. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de goederen op een deugdelijke wijze afgeleverd kunnen worden. Hiertoe zorgt hij voor voldoende bereikbaarheid voor de vervoermiddelen en deugdelijke en voldoende ruimte voor het transporteren van de goederen naar plaats van bestemming, zowel binnen als buiten gebouwen.
 22. Oponthoud of vertraging van leveringen valt nimmer onder de aansprakelijkheid van RV Infra, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van RV Infra.
 23. Moet als gevolg van een niet afname van de goederen door de opdrachtgever, de order geheel of gedeeltelijk worden opgeslagen door RV Infra, dan is de opdrachtgever verplicht om deze opslagkosten van RV Infra te voldoen. Onder opslag zullen tevens de kosten van verzorging van de order worden verstaan.
 24. Indien een order niet binnen de overeengekomen termijn is afgenomen door de opdrachtgever, dan wel indien partijen geen aflevertermijn zijn overeengekomen doch er sinds de overeenkomst een termijn van een jaar is verstreken, dan heeft RV Infra het recht om de overeenkomst te annuleren en alle kosten alsook schadevergoedingen te verhalen op de opdrachtgever.
 25. RV Infra is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor herstelwerkzaamheden ten gevolge van verzakkingen danwel herstelwerkzaamheden aan bestratingen, asfalt dan wel andersoortige toegangswegen welke door vervoer naar de plaats van opdracht zijn ontstaan.
 26. De opdrachtgever draagt zorg voor het schriftelijk doorgeven van de exacte locatie van leidingen, kabels, gastanks, olietanks, funderingen dan wel andere van belang zijnde ondergrondse zaken aan RV Infra, waarbij voornoemde opsomming niet limitatief is. Noch RV Infra als haar onderaannemers kunnen op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bovenstaande zaken, dan wel voor gevolgschade welk hieruit zou voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart RV Infra en haar onderaannemers dan ook uitdrukkelijk voor deze aansprakelijkheid. Indien RV Infra schade lijdt ten gevolge van deze voor haar niet bekende zaken, is de schade welke zij lijdt integraal voor opdrachtgever.
 27. Ten aanzien van leveringen van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat RV Infra niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk kan worden gesteld indien met bij de opdrachtgever aanwezige grond vermenging is opgetreden.
 28. RV Infra is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakkingen van de bodem/grond of teelaarde.
 29. RV Infra is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
 30. RV Infra is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het gebruik van door opdrachtgever voorgeschreven materialen of de uitvoering van een van de opdrachtgever afkomstig ontwerp.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle teksten, foto’s, tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, kennis, e.d. waaronder ook software, die door RV Infra worden gecreëerd en gehanteerd blijven, ook indien zij aan de wederpartij ter hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van RV Infra en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van RV Infra voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen RV Infra en de wederpartij gebruikt worden. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van intellectueel eigendomsrechten.
 2. Het is de opdrachtgever verboden om materiaal van RV Infra, waarop intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) rusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren, te gebruiken of tentoon te stellen zonder toestemming van RV Infra.
 3. RV Infra behoudt zich de overige rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. RV Infra heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis aan derden wordt gebracht.
 4. De wederpartij vrijwaart RV Infra voor aanspraken van derden, ter zake van diensten afkomstig van RV infra, betreffende intellectuele eigendomsrechten.
 5. Ander gebruik of hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal van RV Infra, is niet toegestaan tenzij RV Infra voorafgaand uitdrukkelijk toestemming hiertoe heeft verleend. Het gebrek aan een schriftelijke toestemming geldt als bindend bewijs voor het feit dat een voor deze rechten vereiste toestemming niet is gegeven.
 6. In het geval de intellectueel eigendomsrechten op (een deel van) de diensten, producten en/of content toekomen aan licentiegevers van RV Infra, zal opdrachtgever mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de diensten en/of producten te kunnen gebruiken. Indien opdrachtgever dat niet wil, komt hem ter zake geen enkele aanspraak jegens RV Infra toe.
 7. Indien RV Infra van opdrachtgever de opdracht heeft gekregen om een ontwerp te maken, zal de opdrachtgever de kosten hiertoe afzonderlijk accorderen. Deze kosten zullen bij gunning of weigering van het aanbod aan de opdrachtgever worden gefactureerd.
 8. Indien er tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, doch de wederpartij geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken van het ontwerp van RV Infra, in eigen beheer of door derden, dan is hem dat uitsluitend toegestaan indien RV Infra daartoe vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en de wederpartij de door RV Infra vastgestelde vergoeding hiertoe heeft voldaan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud, vuistpand, retentierecht

 1. Tenzij anders is overeengekomen, blijven in het kader van uitvoering van de opdracht geleverde zaken dan wel ter beschikking gestelde zaken door RV Infra, ten alle tijden eigendom van RV Infra, doch wel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. RV Infra vestigt middels deze algemene voorwaarden een vuistpand op de door haar afgeleverde goederen.
 3. De opdrachtgever is niet bevoegd het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, aan derden te verhuren, verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijke over te dragen.
 4. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van RV Infra veilig te stellen.
 5. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens RV Infra tekortschiet of RV Infra goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is RV Infra gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De wederpartij zal RV Infra te allen tijde toegang verlenen tot zijn terrein(en) of gebouw(en) ter inspectie van de producten en/of ter terugname van de goederen. Na terugname zal aan de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de kosten welke zijn ontstaan door de terugname.
 6. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht RV Infra daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 7. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer ongevallen-, brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan RV Infra ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is RV Infra gerechtigd tot de penningen.
 8. De in dit artikel genoemde verplichtingen dienen eveneens gedurende de gehele periode van uitvoering van de opdracht door opdrachtgever te worden verzekerd.
 9. Indien RV Infra goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die RV Infra heeft besteed ter uitvoering van de opdrachten van die opdrachtgever. Onverschillig of deze goederen betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. Geheimhouding en Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

 1. RV Infra is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, voor zover, zonder toedoen van RV Infra niet voor het publiek domein beschikbaar.
 2. Opdrachtgever verplicht zich jegens RV Infra tot strikte geheimhouding van al hetgeen hem bekend is of zal worden, al dan niet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de onderneming (en) van RV Infra en voorts zulke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij die informatie van algemene bekendheid is dan wel indien openbaarmaking daarvan op grond van wettelijke of op grond van beurs- of andere reglementen vereist is.
 3. Opdrachtgever is verplicht om werknemers en derden welke door hem worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst dezelfde verplichting op te leggen als in het tweede lid van dit artikel is opgenomen.
 4. De mogelijkheid bestaat dat RV Infra in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) van (werknemers en/of klanten van) opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van RV Infra en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wbp.
 5. RV Infra zal de persoonsgegevens die ten behoeve van opdrachtgever worden verwerkt adequaat beveiligen. RV Infra zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit:
  • Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur/gegevensbestanden, waaronder firewalls, password-log-in en/of encryptie;
  • Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;
  • Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging;
  • Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en diensten).
 6. RV Infra staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zal RV Infra zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten redelijk is.
 7. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan RV Infra ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.
 8. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal RV Infra de verwerkingsverantwoordelijke dan wel opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
 9. RV Infra zal de verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van haar verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.
 10. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan RV Infra, zal RV Infra het verzoek zelf afhandelen voor zo ver zij dit zelf kan doen. Zij zal verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen. RV Infra mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan verwerkingsverantwoordelijke.
 11. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van RV Infra voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerking, is hetgeen in de artikelen 9 en 13 van deze overeenkomst in bepaald van overeenkomstige toepassing.
 12. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en al hetgeen met betrekking tot de wbp zijn de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 13. Klachten, garanties en vrijwaring

 1. Elk gebruik van de diensten en/of producten is voor risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever. RV Infra heeft steeds enkel een inspanningsverplichting.
 2. De opdrachtgever is verplicht om te controleren of de opdracht is uitgevoerd conform overeenkomst. RV Infra brengt de opdrachtgever er mondeling of schriftelijk van op de hoogte wanneer zij verwacht de opdracht op te kunnen leveren en er aldus een inspectie kan plaatsvinden.
 3. Reclamaties dienen tijdens de inspectie onverwijld aan RV Infra kenbaar gemaakt te worden. Indien een reclamatie gegrond blijkt, zal RV Infra binnen een redelijke termijn overgaan tot herstel van dit gebrek. Hierna zal een vernieuwde inspectie plaatsvinden.
 4. Indien de opdrachtgever verzuimd om de opdracht te inspecteren dan wel enige reclamatie in te dienen gedurende de inspectie, zal de opdracht als geaccepteerd worden beschouwd.
 5. Reclamaties dienen steeds uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de goederen dan wel uitvoering van de opdracht schriftelijk aan RV Infra kenbaar te zijn gemaakt op straffe van verval van enige rechtsvordering door de opdrachtgever.
 6. De door RV Infra te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. RV Infra hanteert de garantietermijn van haar leveranciers, tenzij er op de offerte en/of opdrachtbevestiging anderszins is bepaald. Een fatale garantietermijn kan afzonderlijk per order door RV Infra bepaald worden. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. RV Infra kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag/ onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden zonder schriftelijke toestemming dan wel voorwaarden van RV Infra, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de zaken dan wel hebben getracht aan te brengen. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door het of gevolg is van omstandigheden waar RV Infra geen invloed op kan uitoefenen daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.
 8. De opdrachtgever zal generlei aanspraken meer kunnen doen gelden nadat de geleverde producten geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, be -of verwerkt, aan derden zijn doorgeleverd of in gebruik zijn gegeven, dan wel anderszins kennelijk geaccepteerd zijn. Geringe afwijkingen onder andere in kwaliteit, samenstelling, eigenschappen, kleur en dergelijke, die uit technisch oogpunt bezien onvermijdelijk zijn, of die volgens gebruik algemeen worden geaccepteerd, kunnen nooit grond voor klacht opleveren.
 9. De wederpartij is gehouden het geleverde grondig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de juiste zaken in de juiste hoeveelheden en in de juiste staat zijn geleverd. Daarnaast dient de opdrachtgever vast te stellen of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik dan wel handelsdoeleinden. Eventuele tekorten, zichtbare gebreken en/of beschadigingen aan de zaken bij levering dienen door de opdrachtgever op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te worden vermeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de zaken te hebben geaccepteerd.
 10. Klachten van de opdrachtgever over de geleverde diensten en/ of werkzaamheden dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na datum van de beëindigde diensten en/ of werkzaamheden schriftelijk aan RV Infra kenbaar gemaakt te worden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens RV Infra ter zake.
 11. Reclamaties ter zake van uitwendig waarneembare gebreken aan geleverde goederen dienen schriftelijk binnen 24 uur na levering dan wel uitvoering der zaken te geschieden. RV Infra zal daarbij op generlei wijze tot enige vorm van schadevergoeding aangesproken kunnen worden.
 12. Reclamaties ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken aan de geleverde goederen dienen schriftelijk binnen drie dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen dan wel uitvoering der werkzaamheden, welke termijn als vervaltermijn geldt.
 13. De melding van reclamaties dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat RV Infra in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient RV Infra in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.
 14. Indien het gebrek op een later moment wordt gemeld, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 15. Onverminderd de verplichtingen van RV Infra zullen, indien en voor zover er ten aanzien van de te leveren producten niet uitdrukkelijke anderszins schriftelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleinschalige afwijkingen, geen reden tot afkeuring zijn. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid aan de opdrachtgever. Indien niet aan de hand van een monster wordt geleverd, geldt voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers aan RV Infra.
 16. Indien een beroep op garantie van de wederpartij gegrond zou zijn, zal RV Infra de te leveren zaken, naar de keuze van RV Infra, herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien RV Infra de wederpartij mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de wederpartij de geleverde zaken, op zijn kosten en risico ter beschikking stellen aan RV Infra. In geval van een gegrond bevonden klacht over verrichte diensten en/ of werkzaamheden heeft RV Infra het recht deze diensten en/ of werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten, dan wel de opdrachtgever voor het betreffende deel van de opdracht te crediteren. In geval van een gegrond beroep op garantie ten aanzien van geleverde diensten van RV Infra, zal RV Infra telkens de materiaalkosten voor haar rekening nemen. De kosten verband houdende met het verwerken van deze materialen, zullen door de opdrachtgever worden gedragen.
 17. Een gegrond beroep op de garantie zal nooit een enige erkenning van aansprakelijkheid dan wel grond voor schade aanspraken van de opdrachtgever kunnen impliceren. De opdrachtgever doet hier uitdrukkelijk afstand van.
 18. Indien een beroep op garantie van de opdrachtgever ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten daardoor ontstaan zoals onderzoekskosten aan de zijde van RV Infra, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 19. Eventuele terugzending van goederen door de opdrachtgever mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van RV Infra, doch is voor rekening en risico van de opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
 20. Voor de door RV Infra geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan RV Infra garantie heeft gegeven.
 21. Reclamaties ter zake van de hoogte van de door RV Infra verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
 22. Onverminderd een tijdige reclamatie van de opdrachtgever, blijft de verplichting tot betaling en afname van geplaatste orders bestaan.
 23. Voor zover herstel dan wel vervanging onmogelijk zou zijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. Ter zake van klachten ten aanzien van gebreken als in dit artikel bedoeld, is RV Infra nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 2. Op een met RV Infra gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar haar vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin RV Infra ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
 4. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert uitvoerdatum.

Artikel 15. Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Druk- & typfouten voorbehouden.